Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia drogowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

Taśma KSK BORNIT® do uszczelniania spoin

obraz

Instrukcja techniczna z 27 czerwiec 2007

Taśma dylatacyjna BORNIT® KSK została stworzona do uszczelniania spoin technologicznych przy budowie warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych. Jest samoprzylepna, modyfikowana polimerami, bitumiczną taśmą uszczelniającą.
Z jednej strony taśma pokryta jest specjalnym klejem mającym bardzo dobre właściwości klejące na zimno, gdzie nie trzeba jak dotychczas palnikiem podgrzewać taśmy.

Zakres zastosowania

Taśma dylatacyjna BORNIT® KSK znakomicie nadaje się do budowy i naprawy
warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych przy:

  • wzdłużnych połączeniach rozkładanej masy
  • wykonywaniu bocznych połączeń z istniejącymi nawierzchniami
  • łączeniach nawierzchni z krawężnikami lub korytkami ściekowymi
  • wykonywaniu przekopów pod przewody np. do: łączenia istniejącej z nową warstwa ścieralną
  • łączeniu istniejącej z nową warstwą ścieralną
  • robotach związanych z wbudowywaniem urządzeń obcych w jezdnie np. z pokrywami kanałowymi, kołpakami hydrantów i zasuw
  • połączeniach warstw ścieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych z szynami tramwajowymi.
  • uszczelnianiu pęknięć i naprawach małych powierzchni

Taśma dylatacyjna BORNIT® KSK jest używana w przypadku gdy w warstwach
ścieralnych z asfaltobetonu, asfaltu lanego jaki i SMA powstają szwy i połączeni
technologiczne.

Dane produktu

Rodzaj: samoprzylepna asfaltowa taśma do uszczelniania spoin
Podstawowe materiały: asfalt, dodatki, specjalny klej
Kolor: czarny
Gęstość przy 200C wg DIN 52 004: 1,10 g/cm3
Konsystencja: stała
Temperatura mięknienia wg PiK wg DIN 52 011; w stanie oryginalnym, ugniecionym: 950C do 1030C
Zachowanie przy gieciu na zimno w temp. 00C wg DIN 52 123: brak pęknięć
Magazynowanie: w chłodnym i suchym otoczeniu materiał jest mrozoodporny
Okres magazynowania: w zamkniętych oryginalnych opakowaniach co najmniej 6 miesięcy

Aplikacja

Krawędź należy oczyścić z zanieczyszczeń. Taśmę dylatacyjną BORNIT® KSK rozwinąć i przyciąć na pożądaną długość, odrywając papier separacyjny płaskim narzędziem względnie ręką przycisnąć stroną z klejem do krawędzi. Na końcach wyfrezowanych ubytków nawierzchni wcisnąć w rogach uderzeniem szpadla.
Elastyczne i płynne połączenie taśmy z wbudowywanym asfaltem następuję poprzez nadtopienie względnie stopienie taśmy. Doświadczalnie potwierdzono, że temperatura wbudowywanej masy bitumicznej jest wystarczająca, aby rozgrzać taśmę o grubości 10 mm do temperatury 1200C i tym samym stworzyć pewne połączenie. Taśma powinna wystawać 5 mm ponad krawędź nawierzchni (przy asfalcie lanym na jednej płaszczyźnie z krawędzią). Po zabudowaniu gorącej masy mineralno-bitumicznej nadmiar taśmy należy zawałować na równi z nawierzchnią.
W przypadku gdy wbudowywana mieszanka mineralno-bitumiczna nie ma odpowiedniej temperatury może to mieć negatywny wpływ na tworzone połączenie taśmą.

Wskazówka: Specjalny klej służy wyłącznie do tymczasowego przymocowania taśmy do momentu nałożenia gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej i nie zastępuje stopienia i wtopienia taśmy w przylegające powierzchnie. W celu polepszenia przyczepności taśmy przy wbudowywaniu zaleca się pokrycie krawędzi środkiem gruntującym.

Magazynowanie

Produkt można przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy. Należy chronić kartony z produktem przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub wysoką temperaturą! 

Utylizacja

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanka mineralno-asfaltowa nie zawierająca smoły).

Uwagi

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu przestają być ważne.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju techniki. Wyboru sposobu aplikacji należy dokonywać jednak w zależności od stanu obiektu. Należy uwzględnić szczególne przypadki związane ze specyfiką miejsca aplikacji. Z powyższych danych technicznych nie wynikają żadne zobowiązania prawne.

Forma dostawy

Taśma KSK BORNIT® do uszczelniania spoin jest dostarczana w rolkach zapakowanych w karton.

24 kartony na europalecie.
Dostarczane standardowe wymiary:
35 x 5 mm ............. 96 mb w kartonie
30 x 8 mm ............. 73 mb w kartonie
35 x 8 mm ............. 63 mb w kartonie
40 x 5 mm ............. 60 mb w kartonie
40 x 8 mm ............. 48 mb w kartonie
40 x 10 mm ........... 40 mb w kartonie

Przykłady zastosowania

instrukcja-techniczna-tasma-dylatacyjna.pdf