Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację nałożonego na spółkę Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. (dalej: Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”, tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1800 ze zm.).

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. zobowiązana jest do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r., zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 ustawy CIT.

Profil spółki Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

 • Nazwa Spółki: 
  Śląskie Kruszywa Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Siedziba Spółki: 
  ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
  • Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Data: 16 kwietnia 2003 r.
  • Numer rejestru: KRS 0000157600
 • Dane identyfikacyjne
  • NIP: 7541009068,
  • REGON: 530974051.
 • Podstawowy przedmiot działalności Spółki:
  • Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:
   • handel materiałami budowlanymi -głównie w zakresie budownictwa drogowego
   • świadczenie usług transportowych.
 • Czas działalności Spółki
 • Spółka została utworzona na czas nieokreślony

Realizacja strategii podatkowej

1. Informacje o stosowanych przez Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

Spółka pragnie wskazać, że stosuje procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Spółka bowiem stawia sobie za cel m.in. prawidłowe opodatkowanie wypracowanego zysku, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. Spółka wdraża zasady odpowiedzialności społecznej biznesu. W Spółce wdrożono procedury w zakresie zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji podatkowych, tj.:

 • Procedura wewnętrzna zarządzania ryzykiem podatkowym – odpowiedzialności karnej skarbowej (Procedura KKS),
 • Procedura wewnętrzna przeciwdziałająca niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (Procedura MDR),
 • Procedura wewnętrzna przeciwdziałająca niewywiązywaniu się z obowiązków płatnika w zakresie podatku u źródła (Procedura WHT),
 • Procedura wewnętrzna przeciwdziałająca niewywiązywaniu się z obowiązków podatnika
 • w zakresie podatku od towarów i usług (Procedura VAT).

Spółka sporządziła również wewnętrzny dokument opisujący stosowane zasady strategii podatkowej w Spółce obejmujący 2020 r.

2.Informacje o stosowanych przez Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

Spółka w roku podatkowym 2020 nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Informacje odnośnie realizacji przez Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą:

Spółka podejmuje następujące działania w celu realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dochowuje należytej staranności w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, w tym w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych, plików JPK VAT oraz w zakresie terminowych wpłat wszystkich podatków, w szczególności:
  • w ustawowym terminie płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • w ustawowym terminie wpłaca podatki lokalne,
  • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowym terminie przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych;
  • w ustawowym terminie płaci roczny podatek dochodowy od osób prawnych,
  • składa w miesięcznych okresach pliki JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, ewentualnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe,
  • na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów i, jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła.
 • korzysta z ulg podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu, że ulgi te nie są wykorzystywane do celów sprzecznych z przepisami podatkowymi;
 • uczciwie oraz profesjonalnie współpracuje z organami podatkowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych czy niepewności co do interpretacji przepisów podatkowych;
 • stosuje rynkowe ceny i zasady w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółka monitoruje i sporządza dokumentację cen transferowych i wszelkie obowiązki z tym związane;
 • na bieżąco dokonuje analizy występowania schematów podatkowych.

Spółka posiada wdrożoną procedurę wewnętrzną przeciwdziałającą niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Spółka w 2020 r. nie podejmowała działań/transakcji, w stosunku do których można by uznać, iż byłyby one podejmowane w celu uzyskiwania korzyści podatkowej ani nie identyfikowała szczególnych cech rozpoznawczych czy innych szczególnych cech rozpoznawczych i które tym samym mogłyby zostać zakwalifikowane jako schemat podatkowy. Spółka nie występowała w roli promotora, korzystającego, ani wspomagającego.

W związku z tym w 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego i tym samym nie miała obowiązku przekazywać informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Informacje transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

Spółka w 2020 r. nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość własnych zobowiązań podatkowych, ani na wysokość zobowiązań podmiotów powiązanych.

6. Informacje o złożonych przez Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.):

Spółka w 2020 r.:

 • nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych z kontrahentami na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

W celu jak najlepszej prezentacji treści w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisywanych przez pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Ustawienia plików cookies użytkownik może w każdej chwili zmienić oraz je usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje nasze pliki cookies i inne podobne technologie na urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nich zapisanych. Szczegóły dotyczące plików cookie i naszej polityki prywatności